ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข. ศึกษากรณีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ กบข.-นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์

เรื่อง : ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข.  ศึกษากรณีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ กบข.
ผู้ศึกษา :    นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์
กรรมการที่ปรึกษา :    นางสาวดวงกมล โชตะนา
ปี :    2552

บทคัดย่อ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ (กบข.) เป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศกว่าล้านคน ดังนั้นการดำเนินนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับสมาชิก กบข. ได้นั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาความพึงพอใจการรับทราบข้อมูลข่าวสารของสมาชิก กบข.  โดยการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก กบข.  ทั้งนี้เพื่อทราบว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและทำให้เกิดความพึงพอใจต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดและนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข. และเพื่อทราบถึงความต้องการของสมาชิกที่มีต่อ กบข. โดยผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของ กบข. และกลุ่มข้าราชการที่ได้เข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร กรุงเทพมหานคร โดยได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 คนในช่วงเดือนมีนาคม 2552  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม

ในภาพรวมสมาชิก กบข. มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถทราบถึงความต้องการของสมาชิก กบข. ได้ว่าผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด นั่นหมายถึงว่า กบข. ควรคงมาตรฐานการดำเนินการและรักษาไว้ให้ดีและต่อเนื่อง หากผลความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด – ปานกลาง นั่นหมายถึง กบข. ควรจะปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ จะทำให้ผู้ศึกษานำผลสำรวจที่ได้ไปประกอบการวางแผนการปรับปรุง หรือขยายช่องทางการเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการสมาชิก กบข. ควรได้ทราบจากองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

สรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การบริการสมาชิก และการจัดสวัสดิการต่างๆ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาชิกได้มีความรู้ และความเข้าใจ ดังนั้น ควรมีการนำเสนอ / ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละเรื่องให้มีความกระจ่างชัด เข้าใจง่าย และเพียงพออย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก กบข. ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาภาษาที่ใช้/คำศัพท์ทางวิชาการที่ง่ายต่อความเข้าใจของสมาชิกโดยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงสมาชิกได้เป็นอย่างดี เช่น วารสาร กบข. รายเดือน เป็นต้น หากสามารถดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกได้ ก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกได้มากยิ่งขึ้น

เรื่องแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ กบข. ใช้เผยแพร่นั้น เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย และเพียงพอต่อการนำเสนอข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม สื่อในแต่ละช่องทาง ก็ควรเข้าถึงสมาชิกได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ กบข. ควรที่จะพิจารณาเลือกใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงสมาชิกและมีการดำเนินการจัดให้แก่สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ / ต่อเนื่อง / ทันท่วงที

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)