การบริหารจัดการสถานการณ์และข่าวสารเพื่อรองรับภาวะวิกฤติของสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน- นางอุดมศรี ศิริลักษณาพร

เรื่อง :การบริหารจัดการสถานการณ์และข่าวสารเพื่อรองรับภาวะวิกฤติของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ผู้ศึกษา :    นางอุดมศรี  ศิริลักษณาพร
กรรมการที่ปรึกษา :    ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล
ปี : ๒๕๕๒

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการบริหารสถานการณ์จัดการสถานการณ์และข่าวสารเพื่อรองรับภาวะวิกฤติของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาการสื่อสารองค์กร และเป็นแนวทางการในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแผนการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ   

ผลการศึกษาข่าวสารด้านลบจากสื่อมวลชนระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๑- มีนาคม ๒๕๕๒ รวม ๕๑ ครั้ง คือจากหนังสือพิมพ์มติชน ๔๕ ครั้ง  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๒ ครั้ง ผู้จัดการ ๑ ครั้ง ข่าวสด ๑ ครั้ง และโพสต์ทูเดย์ ๒ ครั้ง  พบว่าเป็นการนำเสนอเชิงข่าว ข้อเท็จจริง ๑๘ ครั้ง  นอกนั้นเป็นบทความ การแสดงความคิดเห็น  ทัศนะคติ บทสัมภาษณ์  เรื่องและประเด็นสำคัญที่ถูกพาดพิงคือ การยุติความสัมพันธ์ของนักพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ พอช. พอช.เด็ดยอดการทำงานของคนอื่น เจ้าหน้าที่ พอช.ยุยงให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)เกิดความเข้าใจผิดกับคนทำงานพัฒนา  ชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คว่ำบาตร พอช.  พอช.ไม่สนับสนุนให้วิทยาลัยการจัดการทางสังคมเป็นอิสระ  พอช.ไม่สนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม  พอช.ไม่ประสานการทำงานกับภาคีการพัฒนา  พอช.ทำงานเชิงปริมาณไม่มีคุณภาพ  กระบวนการสรรหาคระกรรมการและผู้อำนวยการ พอช.ไม่โปร่งใส

ในด้านการศึกษาเอกสารที่เผยแพร่ภายในสถาบันฯและแวดวงคนทำงานพัฒนา ๔ กรณี  พบว่า ประเด็นสำคัญคือความไม่ใจในการบริหารพอช.ของอดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ

การบริหารสถานการณ์และข่าวสารขององค์กร ในสภาวะที่การสื่อสารด้านลบจากสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน  สรุปได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จ ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจอันดีกับบุคลากรภายในพอช.  กับสื่อมวลชนและกับสังคม ด้วยสาเหตุดังนี้  ๑. องค์กรขาดความพร้อมในเรื่องแผนงานและกลไกที่รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ๒.  เกิดจากการบริหารจัดการองค์กรต่อส่วนที่ทำหน้าที่เรื่องการสื่อสาร  ๓. ที่ผ่านมาองค์กรไม่ได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับสังคมที่มากพอ   ๔.การตัดสินใจและแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เป็นเอกภาพ  และประการที่ ๕  ขาดการวิเคราะห์ถึงที่มา สาเหตุ ของสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง  

เพื่อพัฒนาให้เกิดแผนการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารสถานการณ์เพื่อรองรับภาวะวิกฤติของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จึงได้ประมวลข้อเสนอจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและรับฟังความคิดเห็นของอดีตผู้บริหารพอช.  ผู้บริหารพอช.ในชุดปัจจุบัน  และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประชาสัมพันธ์เป็นข้อเสนอสำคัญ ทั้งหมด  ๙  ประการ คือ  ๑.การสร้างสังคมแห่งการสื่อสารภายในองค์กรที่ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำและให้ความร่วมมือ ๒.ให้มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ๓.มีการวิเคราะห์ร่วมกันถึงเรื่องที่จะก่อให้เกิดภาวะวิกฤติขององค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคต ๔.การปรับโครงสร้างการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  ๕.จัดทำแผนงานการสื่อสารขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ๖.ให้เร่งดำเนินการเพื่อการจัดการกับภาวะวิกฤติ  หรือรองรับภาวะวิกฤติขององค์กร  ๗. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน  ๘. การพัฒนาบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)