o-17-2-104_ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ

o-17-2-104_ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน  / การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ / การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ / การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

 

จัดทำโดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรจน์, รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิรูปประเทศ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2558