o-17-2-109_ทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน-ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการ

o-17-2-109_ทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน-ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการ

จัดทำโดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรจน์, รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

 

โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิรูปประเทศ

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2558