F-7-6-48_ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.๒๕๕๙

F-7-6-48_ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.๒๕๕๙

จัดทำโดย  สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย (ส.ป.ท.)

ปีพิมพ์    พ.ศ. 2559