k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ

k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ

เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า เราลืมไปว่า คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีพระเจ้าอยู่หัว ...พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด

ผู้เขียน   ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย

จัดพิมพ์โดย   สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

ปีพิมพ์    พิมพ์ครั้งที่ 1  ตุลาคม  2554