J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559