L-14-3-41-43_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน

รหัส L-14-3-41-43

ชื่อเรื่อง_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน

จัดงาน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสถาบันอิศราฯ

สนับสนุน โดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่พิมพ์  1 ก.พ. 2553

บทย่อ

สัมผัสงานวรรณกรรมหลากแนวของเหล่าพิราบในสนามข่าวที่อาจกลายมาเป็น กล้าต้นใหม่ แห่งวงการนักเขียนไทย