K-12-6-24_สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

รหัส  K-12-6-24

ชื่อเรื่อง_สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

บรรณาธิการ  เกียรติศักดิ์  ศรีพิมานวัฒน์

เจ้าของ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีโอ)

ปีพิมพ์  พศ. 2552