E-7-2-56_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1

รหัส E-7-2-56

ชื่อเรื่อง_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1

(รวมบทความสั้นคดีปกครอง จากคอลัมน์นิติปกครองหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย "นายมหาชน")

จัดทำโดย  มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์   และ สำันักงานศาลปกครอง

ปีพิมพ์ พศ. 2552