E-7-2-58-59_การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ-ปัญหาวิสาหกิจ

รหัส  E-7-2-58-59

ชื่อเรื่อง_การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ-ปัญหาวิสาหกิจ

เจ้าของ  สำนักป้องกันการทุจริตภารรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน

สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา

ปีพิมพ์  พศ. 2553