o-17-2-10_เมื่อปลาจะกินดาว10

รหัส o-17-2-10

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว10  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2553)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด

ปีพิมพ์ พศ. 2553