I-11-4-22_การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รหัส  I-11-4-22

ชื่อเรื่อง_การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ  หัวหน้าคณะวิจัย

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์ พศ. 2550