I-11-2-17_การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น

รหัส I-11-2-17

ชื่อเรื่อง_การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น

ผู้วิจัย  นางสาวสุปรียา  กลิ่นสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ พฤษภาคม พศ. 2553

ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)