i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

นักวิจัย  รศ.จริยา  สมประสงค์

ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ปี 2553