i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

นักวิจัย  บุบผา  เมฆศรีทองคำ และ ขจรจิต  บุนนาค

ได้รับการสนับสนุนการวิจัยของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ปี 2553