i-11-4-25_การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมระหว่างหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

i-11-4-25_การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมระหว่างหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

นักวิจัย   วิศิษฎ์  ชวนพิพัฒน์พงส์

ปีพิมพ์ พศ. 2556

ได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสนอชื่อโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย