j-12-3-30_อิศรา ที่รัก (อนุสรณ์ในงานณาปนกิจ-สเริงรมย์ อมันตกุล)

รหัส  j-12-3-30

ชื่อเรื่อง_อิศรา ที่รัก (อนุสรณ์ในงานณาปนกิจ-สเริงรมย์ อมันตกุล)(2465-2557)

ผู้จัดพิมพ์และเจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ปี 2557

เนื้อหา

บันทึกของคุณสเริงรมย์ เรื่องราวระหว่างคุณสเริงรมย์ และคุณอิศรา อมันตกกุล

 

(ดาวโหลด เนื้อหาทั้งหมด)