h-10-5-7_หลักวารสารศาสตร์

h-10-5-7

_หลักวารสารศาสตร์

ผู้แต่ง ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์ 2554

โครงการตำราวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา