l-14-4-15_วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles

l-14-4-15

_วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles

บรรณาธิการ รุ่งมณี เมฆโสภณ

สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ และศูนย์อาเซียนศึกษา

ปีพิมพ์ ธันวาคม 2557