o-15-5-9_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2558-อภิวัฒน์สื่อ Media Revolution

o-15-5-9_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2558-อภิวัฒน์สื่อ Media Revolution

บรรณาธิการ  น.รินี  เรืองหนู

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 2558