o-17-2-107_ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง-ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการ

o-17-2-107_ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง-ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์

จัดทำโดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรจน์, รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิรูปประเทศ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2558