o-17-2-106_คุณภาพสิ่่งแวดล้อม-ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการ

o-17-2-106_คุณภาพสิ่่งแวดล้อม-ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการขยะ โดย ผศ.ดร. พิชญ  รัชฎาวงศ์

การบริหารจัดการคูณภาพอากาศ โดย รศ.วงศ์พันธ์  ลิมปเสนีย์

การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ โดย รศ.ดร. อรทัย  ชวาดภาฤทธิ์

 

จัดทำโดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรจน์, รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิรูปประเทศ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2558