o-17-2-105_ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

o-17-2-105_ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย ปาริชาติ ศิวะรักษ์

จัดทำโดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรจน์, รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิรูปประเทศ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2558