o-16-5-18_หนังสือประจำปี 2558-2559 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ-Internet of Things

o-16-5-18_หนังสือประจำปี 2558-2559 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ-Internet  of Things

เจ้าของ  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  2558-2559