0-15-1-11-16_22ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รหัส 0-15-1-11-16

ชื่อเรื่อง_22ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจ้าของ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ พศ. 2545