o-15-1-31-36_26ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รหัส o-15-1-31-36

ชื่อหนังสือ_26ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจ้าของ  สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ พศ. 2549