O-15-1-45_นิทรรศการภาพข่าวอาเซี่ยนของ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซี่ยน

รหัส  O-15-1-45

ชื่อเรื่อง_นิทรรศการภาพข่าวอาเซี่ยนของ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซี่ยน

เจ้าของ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซี่ยน

วันเดือนปี 11-18 กรกฎาคม พศ. 2523