O-15-5-4_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2553

รหัส O-15-5-4

ชื่อเรื่อง_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2553

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2553

เนื้อหา

นักข่าว 3.0 โจทย์หินสื่อไทย (สามารถดาวโหลดได้)