o-15-2-38_เอกสารการสัมมนาและนิทรรศการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รหัส  o-15-2-38

ชื่อเรื่อง_เอกสารการสัมมนาและนิทรรศการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เ้จ้าของ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดงาน วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ พศ. 2511 ณ โรงละครแ่ห่งชาติ พระนคร