o-17-2-2_เมื่อปลาจะกินดาว 2

รหัส o-17-2-2

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 2   (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2545)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์ดอกเบี้ย

ปีพิมพ์ พศ. 2545