o-17-2-3_เมื่อปลาจะกินดาว 3

รหัส o-17-2-3

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 3  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2546)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์เดือนตุลา

ปีพิมพ์ พศ. 2546