o-17-2-4_เมื่อปลาจะกินดาว 4

รหัส o-17-2-4

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 4  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2547)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์เดือนตุลา

ปีพิมพ์ พศ. 2547