o-17-2-5_เมื่อปลาจะกินดาว 5

รหัส o-17-2-5

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 5  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 25548)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์พิมพ์ดีการพิมพ์

ปีพิมพ์ พศ. 2548