o-17-2-6_เมื่อปลาจะกินดาว6

รหัส o-17-2-6

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 6  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2549)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์ออฟเซ็ตคลีเอชั่น

ปีพิมพ์ พศ. 2549