o-17-2-7_เมื่อปลาจะกินดาว 7

รหัส o-17-2-7

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 7  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2550)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์ แอ๊บป้า พริ้นติ้ง กรุ๊ป

ปีพิมพ์ พศ. 2550