o-17-2-8_เมื่อปลาจะกินดาว8

รหัส o-17-2-8

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 8  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2551)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด

ปีพิมพ์ พศ. 2551