o-17-2-9_เมื่อปลาจะกินดาว9

รหัส o-17-2-9

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว9  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2552)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด

ปีพิมพ์ พศ. 2552