o-16-1-9_สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (ธรรมนูญ/ข้อบังคับ)

รหัส o-16-1-9

ชื่อเรื่อง_สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (ธรรมนูญ/ข้อบังคับ)

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2540