o-16-1-5_สงครามข่าวสารกับการรู้เท่าทันของสื่อ : ครบรอบ 11 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รหัส o-16-1-5

ชื่อเรื่อง_สงครามข่าวสารกับการรู้เท่าทันของสื่อ : ครบรอบ 11 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  4 ก.ค. พศ. 2551