o-16-1-4_การใช้เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนไทยท่ามกลางวิกฤตประเทศ : 10 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รหัส o-16-1-4

ชื่อเรื่อง_การใช้เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนไทยท่ามกลางวิกฤตประเทศ :  10 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  4 ก.ค. พศ. 2550