o-16-1-3_ปัญหาท้าทายสื่อมวลชนไทยในทศวรรษหน้า : ครบรอบ 9 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รหัส o-16-1-3

ชื่อเรื่อง_ปัญหาท้าทายสื่อมวลชนไทยในทศวรรษหน้า : ครบรอบ 9 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  4 ก.ค. พศ. 2549