o-16-1-2_จริยธรรมสื่อมวลชน : ภาพสะท้อนสังคมไทย 7ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รหัส o-16-1-2

ชื่อเรื่อง_จริยธรรมสื่อมวลชน : ภาพสะท้อนสังคมไทย 7ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  4 ก.ค. พศ. 2547