o-17-1-10_รายงานประจำปี 2553 สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย : สื่อไทยกับความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม

รหัส o-17-1-10

ชื่อเรื่อง_รายงานประจำปี 2553 สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย : สื่อไทยกับความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม

เจ้าของ สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2553