o-17-1-2_หนังสือประจำปี 2546 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : การใช้สื่อในการเมืองยุคใหม่

รหัส o-17-1-2

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2546 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : การใช้สื่อในการเมืองยุคใหม่

เจ้าของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2546