o-16-5-8_หนังสือประจำปี 2548 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย: ICT High-Flyer

รหัส o-16-5-8

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2548 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย: ICT High-Flyer

เจ้าของ  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2548