เมื่อปลาจะกินดาว 9

หนังสือสารคดีเชิงข่าว ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม “เมื่อปลาจะกินดาว 9”

เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับหนังสือรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2552  หรือหนังสือเมื่อปลาจะกินดาว 9   ซึ่งทางชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมจักทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้อาจเรียกได้ว่ามีความพิเศษกว่าเล่มที่ผ่านมา  เนื่องจากกระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษรีไซเคิลทั้งหมด

นายสุวิทย์  คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ  ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ ฮอล 9 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมได้จัดทำหนังสือ เมื่อปลาจะกินดาวเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยมีเจตนาที่จะให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปี และพยากรณ์ทิศทางในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาทักษะของนักข่าวสิ่งแวดล้อมในการทำข่าวเชิงสืบสวน  ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ  และนำเสนอด้วยรูปแบบสารคดีที่อ่านง่าย

ในแต่ละปีชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบรรณาธิการและนักเขียน  ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักข่าวสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสแสดงความสามารถฝึกปรือทักษะเชิงข่าว  และพัฒนาให้เกิดความหลากหลายด้านความคิด

ในส่วนของกระบวนการทำงาน  ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมยังส่งเสริมให้งานเขียนในแต่ละเรื่องมีความเข้มข้นด้านข้อมูล เช่น การกำหนดให้นักเขียนลงพื้นที่จริง การจัดสมนา เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเป็นที่ปรึกษา และให้คำเสนอแนะด้านข้อมูล  ตลอดจนวิธีการนำเสนอ จึงทำให้ เมื่อปลาจะกินดาว  ทุกเล่มที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นจำนวนมาก  ในฐานะที่เป็นงานเขียนสารคดีเชิงข่าวที่มีสีสัน  สามารถสะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน  ตรงความเป็นจริง เข้มข้น และหลากรส หลายแง่มุม

สำหรับเมื่อปลาจะกินดาว เล่มที่ 9 ได้รวบรวมสารคดีสิ่งแวดล้อม 10 เรื่อง ที่ฉายให้เห็นถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ เขื่อนบ้านกุ่ม...อภิมหาโครงการมุบมิบแห่งลุ่มน้ำโขง ?  มลภาวะทางเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ  พัฒนาการแห่งปัญหาสู่รันเวย์ที่ 3  หรือ 2 นักอนุรักษ์ ความต่างบนทางเดียวกัน

นักข่าวชมรมสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จะทำหน้าที่กระตุ้นเตือน และทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในบ้านเราที่ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  และต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคม ตลอดจนมีส่วนในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมในระดับตัวบุคคล  และกำหนดนโยบายในระดับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเอื้อต่อการดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม ที่ดี

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ สามารถขอรับได้ฟรีที่ส่วนผลิต สื่อและเผยแพร่  กองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่ 02-298 5608 หรือ 02-278 8400-9 ต่อ 1292 , 1293

 

#