บทบาทผู้นำสื่อมวลชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน: ศึกษาเฉพาะกรณีอิศรา อมันตกุล

บทบาทผู้นำสื่อมวลชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน
: ศึกษาเฉพาะกรณีอิศรา อมันตกุล
ROLE OF MEDIA LEADERSHIP ON MASS MEDIA
: A CASE STUDY OF ISSARA AMUNTAKUL

นางสาวเทียมใจ ทองเมือง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต


หมายเหตุ : เอกสารเป็นไฟล์ .PDF หากท่านยังไม่ติดตั้ง Adobe Acrobat
หรือโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ PDF ได้ จะไม่สามารถเปิดอ่านได้
โหลดได้ที่นี่