I-11-2-16_ภาพสะท้อนจริยธรรมสื่อมวลชนจากกลวิธีการตั้งคำถามสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะของผู้สื่อข่าวบันเทิง

รหัส I-11-2-16

ชื่อเรื่อง_ภาพสะท้อนจริยธรรมสื่อมวลชนจากกลวิธีการตั้งคำถามสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะของผู้สื่อข่าวบันเทิง

ผู้วิจัย  อรวี  บุนนาค

ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2554