การวิจัยเรื่อง ‘สถานภาพและบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทย’

การวิจัยเรื่อง ‘สถานภาพและบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทย’

คณะวิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) แนวคิดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

(2) แนวคิดบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนและสื่อท้องถิ่น

(3) แนวคิดบทบาทการสื่อสารเพื่อความเป็นพลเมือง

(4) แนวคิดการบริหารจัดการสื่อ

(5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(6) กรอบแนวคิดการวิจัย

(7) สมมติฐานการวิจัย

 

สนับสนุนการวิจัยโดย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

////////////////////////////////////////////////////////////////

ดูและดาวน์โหลดงานวิจัย